boženy němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Pro deváťáky

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

Přihlášky

Přihláškou se rozumí jednotný formulář vydaný ministerstvem školství. Získáte ji od výchovného poradce  po vysvědčeni za 1.pololetí. Přihláška musí být vlastnoručně podepsána uchazečem a zákonným zástupcem.

Termín podání:

  • obory s talentovou zkouškou a konzervatoře – 30. listopadu 2023
  • obory vzdělávání bez talentové zkoušky – 1. března 2024

Přijímací zkoušky

Je zachován princip, že každý uchazeč má právo konat JPZ dvakrát (mimo obory vzdělání víceletých gymnázií), v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Pokud má uchazeč na přihlášce uvedenu školu, která JPZ nekoná (buď z důvodu konání pouze školní přijímací zkoušky nebo z důvodu nekonání přijímací zkoušky vůbec), koná uchazeč JPZ v obou termínech na té škole uvedené v přihlášce, která JPZ koná. Informaci o místu a čase konání JPZ i školní přijímací zkoušky získá uchazeč z pozvánky zaslané ředitelem školy nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky.

Do 31. ledna 2022 – ředitelé škol vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení, tzn. že stanoví kritéria rozhodnutí o přijetí uchazečů na danou školu – jednotná přijímací zkouška (JPZ) nebude tento rok povinnou součástí přijímacího řízení. Pokud ředitel rozhodne, že se JPZ nekoná, musí se konat školní přijímací zkouška (ŠPZ).

Doporučujeme pravidelně sledovat informace na webu střední školy, na kterou se žák hlásí.

Jednotná přijímací zkouška JPZ – se skládá z písemných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky. Pokud se budete hlásit na dva obory s JPZ, zkoušku budete konat dvakrát a z těchto dvou konaných zkoušek se bude počítat vždy ten lepší výsledek. Testy se vyplňují jen černou nebo modrou propisovací tužkou, fixy a gumovací pera jsou zakázána. U testů z matematiky můžete ještě navíc použít tužku a rýsovací potřeby. Je zakázáno používat také jakékoli slovníky, pravidla českého pravopisu, kalkulačku a matematicko-fyzikální tabulky.

Termíny:

  • 1. termín – 12.dubna 2024
  • 2. termín – 15. dubna 2024
  • Náhradní termín – 29. -30. dubna 2024

Školní přijímací zkouška ŠPZ – o této zkoušce rozhoduje ředitel školy dané školy (Na většině škol se nekoná). Veškeré informace bývají na stránkách daných škol nebo v Atlasu školství.

Talentovaná přijímací zkouška TZ – jedná se o typ zkoušky, která se koná např. na sportovních gymnáziích, konzervatoří či jinak umělecky zaměřených oborech. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna 2023 do 15. ledna 2023. Do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 22023. Přesné termíny naleznete na webových stránkách škol.

Požadavky na přijímací zkoušky se mohou lišit v závislosti na řediteli dané školy. Proto, abyste se o těchto požadavcích dozvěděli co nejdříve, je dobré sledovat webové stránky dané školy, kde by se veškeré informace měly objevit, popřípadě pak školu kontaktovat a na konkrétní dotazy se doptat.

Omluva. Může se stát, že se ze závažných důvodů nebudete moci k přijímací zkoušce dostavit. V takovém případě je ale nutné, abyste neúčast písemně omluvili, a to nejpozději do 3 pracovních dnů. Omluva se adresuje přímo řediteli školy. Uchazeč má pak právo konat přijímací zkoušku v náhradním termínu. Stejným způsobem probíhá i proces omluvení u ŠPZ.

Odvolání

Pokud jste se na střední školu nedostali, máte možnost se proti rozhodnutí do 3 pracovních dnů písemně odvolat. Nejlepší je odvolání doručit osobně a nespoléhat se na poštu. Jak by mělo odvolání vypadat, není nikde přesně stanoveno, většinou ale naleznete vzor na webových stránkách dané střední školy.

Zápisový lístek

  • Do 30. 3. 2023 – žáci ZŠ, kteří podali přihlášku na obor vzdělávání bez talentové zkoušky, obdrží zápisový lístek

Slouží k potvrzení vašeho úmyslu stát se žákem příslušného oboru dané střední školy. Na své základní škole obdržíte pouze jeden zápisový lístek. Zápisový lístek na příslušnou školu je nutné doručit nejpozději do 10 pracovních dnů, a to ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává na základě písemné žádosti orgán, který jej vydal, náhradní zápisový lístek. Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce nebo zletilého uchazeče, že původní zápisový lístek uchazeč neuplatnil ani neuplatní ve střední škole. Vzhledem k tomu, že žádost o vydání náhradního zápisového lístku musí být opatřena podpisem uchazeče, případně ještě podpisem zákonného zástupce uchazeče, není možné podat žádost e-mailovou adresou.

 

Plán školních akcí
Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení