Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Certifikát – 800 stromů pro Opavu

75. let výročí naší školy

Náš svět technologií

Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Charakteristika školy

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
OTEVŘÍT OČI, UKÁZAT CESTU

Charakteristika školy

Správně vzdělávat znamená učit žáky, jak mají myslet, a ne, co si mají myslet.
J. Krumpholc

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 je úplnou školou s prvním až devátým postupným ročníkem, která je situována v klidné části města na Kylešovském kopci. Blízké vlakové a autobusové nádraží umožňuje žákům školy bezproblémové dojíždění z širokého okolí. Škola má kapacitu 540 žáků, kteří jsou vzděláváni ve dvou paralelních třídách v každém ročníku. Průměrná naplněnost tříd je 27 žáků. Velkou výhodou školy je nadstandardní technické vybavení, jehož součástí jsou moderně vybavené multimediální počítačové učebny, učebna fyziky a robotiky, jazyková laboratoř, učebna přírodních věd a mobilní učebna s tablety. Kmenové učebny jsou vybaveny interaktivními panely, interaktivními tabulemi nebo dataprojektory. Škola plně využívá svého technického potenciálu ke specializaci na výuku informatiky a výpočetní techniky od čtvrtého ročníku a pro nadané žáky od šestých tříd ještě v rámci volitelného předmětu; výuku cizích jazyků – angličtiny od první třídy a němčiny, ruštiny a španělštiny od sedmé třídy. Součástí školy je také keramická dílna, cvičná kuchyň, školní dílna, tělocvična a výdejna stravy se dvěma jídelnami. K pohybové aktivitě dětí je využívána také tělocvična a plocha Tyršova stadionu, zimní stadion, krytý bazén, školní hřiště, školní arboretum a nedaleká přírodní zahrada školy.

Všechny prostory školy jsou zapojeny do sítě, vyučující mají stálý přístup na internet a možnost využití moderních učebních pomůcek.

Škola věnuje velkou pozornost rovněž podmínkám pro hygienické a bezpečné vzdělávání. Struktura pracovního a odpočinkového režimu žáků a učitelů je stanovena s ohledem na dostatek relaxace, vhodný režim vyučování, stravovací a pitný režim, zdravé prostředí učeben a ostatních prostor školy, dodržování zákazu kouření, pití alkoholu a požívání jiných škodlivých látek. Velká pozornost je věnována ochraně žáků před úrazy jak formou stálého dohledu nad žáky, tak poučováním žáků o nutnosti dodržovat školní řád a řády odborných učeben.

Velkou pozornost škola věnuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaným žákům.  V souvislosti s péčí o tyto žáky pedagogové spolupracují se školním poradenským pracovištěm a dalšími odborníky zejména z pedagogicko-psychologické poradny a speciálního pedagogického centra. Škola objevuje, podporuje a rozvíjí nadání žáků.

Pedagogický sbor tvoří kvalifikovaní učitelé včetně koordinátorů EVVO, ICT; asistenti pedagoga a výchovný poradce, metodik prevence, speciální pedagog a psycholog, kteří pomáhají žákům a jejich zákonným zástupcům v rámci pravidelných konzultací v souvislosti s činností školního poradenského pracoviště.  Zkušené vychovatelky pečují o žáky I. stupně ve školní družině. Pedagogický sbor je pozitivně nakloněn stálému sebevzdělávání jak v rámci krátkodobých kurzů – informační gramotnost, metodické semináře, prevence rizikového chování, práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a nadanými žáky, tak v rámci různých typů specializačního studia na vysokých školách. Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech, pořádají pro žáky kulturně-vzdělávací a historické exkurze, školy v přírodě, lyžařské výcvikové kurzy a také krátkodobé projekty pro třídní kolektivy v rámci prevence rizikového chování. Průměrný počet pedagogických pracovníků je 40.

Silnou stránkou školy je také velmi dobrá spolupráce se sdružením rodičů a jeho podpora školních aktivit po finanční stránce. Od roku 2005 je nedílnou součástí školy školská rada.
V rámci prevence rizikového chování se škola zaměřuje na volnočasové aktivity dětí. Nabízí každoročně kolem 20 kroužků v rámci školy nebo školní družiny. Při organizaci některých kroužků škola spolupracuje s dalšími organizacemi v Opavě.

Kromě krátkodobých projektů škola zapojuje žáky také do dlouhodobých projektů; nejen školních, ale také projektů, na které škola získává dotace zejména v oblasti prevence rizikového chování nebo environmentální výchovy v rámci MŠMT nebo MSK. Škola je zapojena v rámci partnerství do projektů financovaných EU. Projekty jsou realizovány zejména na území MSK, města Opavy nebo v rámci příhraniční mezinárodní spolupráce. Aktuální projekty škola představuje na svých webových stránkách a informačních tabulích v prostorách školy.

Škola je otevřena komunikaci s rodiči žáků a organizuje každoročně mnoho akcí pro děti a rodiče. Centrální akcí je Den otevřených dveří spojený s vánoční besídkou, jarmarkem, dílnami a ukázkou prací dětí.

Na škole pracuje žákovský parlament a žáci vydávají vlastní časopis Podlavičník.
Kolektiv pedagogických pracovníků školy se intenzivně snaží všestranně rozvinout děti tak, aby se dobře uplatnily v jejich dalším životě.

Školní družina

 • ŠD má kapacitu 210 dětí a je určena dětem 1. – 5. ročníku ZŠ
 • O děti se starají kvalifikované, zkušené vychovatelky.
 • Provoz školní družiny:
  • ráno: 6.00-8.00 hod
  • odpoledne: 11.45-17.00 hod.
 • Zájmová činnost ŠD probíhá ve třídách prvního stupně, třídy jsou pro potřeby družiny, vybaveny stolními hrami, stavebnicemi, výtvarnými potřebami, audiovizuální technikou a kobercem.
 • Děti mohou rovněž při svých činnostech využívat všech prostor školy (odborné učebny, tělocvičnu, hřiště, keramickou dílnu, cvičnou kuchyň,), je možno využít blízký Tyršův stadion, parčík zvaný „Na Paloučku“, městský park, školní arboretum a školní přírodní zahradu.
 • Děti školní družiny mají možnost pracovat v různých zájmových útvarech.
 • Stravování dětí je zajištěno v samostatné jídelně ŠD, v odpoledních hodinách je zajištěn pitný režim.
 • Během školního roku probíhá ve ŠD řada celodružinových akcí (akce jsou vždy předem prezentovány na nástěnce ŠD ve vestibulu školy, všechny jsou zdokumentovány v kronice ŠD, která je pravidelně v rámci třídních schůzek nabízena zákonným zástupcům k nahlédnutí)
 • Děti mají možnost zúčastnit se několikrát ročně víkendových akcí různého zaměření.
 • ŠD spolupracuje se školou na různých projektech, za všechny jmenujme přípravu a realizaci projektu „Vánoce aneb škola všem otevřená“.
 • Program školní družiny je obohacován příležitostnými návštěvami profesionálů různých oborů.
 • Školní družina spolupracuje s místními kiny, SVČ Opava, výtvarnými centry, Slezským muzeem, HZS Opava…
 • V rámci ŠD jsou pořádány výtvarné akce pro děti a rodiče.
 • Pobyt dětí ve ŠD se řídí vnitřním řádem ŠD, který navazuje na školní řád.

Zaměření školy

Náš školní vzdělávací program vychází z cílů základního vzdělávání a klíčových kompetencí RVP ZV a zároveň je snahou pedagogického sboru o inovaci pedagogického procesu v rámci proměn doby. Název OTEVŘÍT OČI, UKÁZAT CESTU odráží základní myšlenku vzdělávacího programu, kterou je spolupráce mezi žáky, učiteli a zákonnými zástupci žáků, využití kooperativního vyučování namísto tradičních forem frontální výuky, otevřenost školy veřejnosti, pozitivní a tvořivé klima důležité pro vzájemnou komunikaci, invenci, zodpovědnost, chuť ke vzdělávání se a v neposlední řadě klima bezpečné. Naše škola se snaží vytvářet příjemné, podněcující prostředí pro žáky, jejich zákonné zástupce a také učitele, na základě existující vzájemné důvěry, respektu, demokratických pravidel, vnitřní kázně. Žáci mají nejen prostřednictvím žákovského parlamentu možnost vyjádřit se otevřeně ke všem problémům, které je trápí a zároveň se podílet svými nápady a požadavky na rozvoji školy. Komunikace se zákonnými zástupci žáků probíhá nejen prostřednictvím třídních schůzek a konzultací, ale také prostřednictvím sdružení rodičů a školské rady.

Všestrannému rozvoji jedince napomáhá také činnost školní družiny, kde mají žáci možnost využít kroužků a mnoha zajímavých akcí a dílen, které družina organizuje nejen pro ně, ale také pro jejich zákonné zástupce zejména v souvislosti s vánočními, velikonočními svátky, dny maminek a dětí.

V rámci pravidelné výuky se škola zaměřuje v souvislosti s potřebami EU na rozvoj matematické gramotnosti, výuku anglického jazyka již od 1. ročníku a zároveň se specializuje na výuku informatiky a výpočetní techniky od čtvrtého ročníku a pro nadané žáky ještě od 6. ročníku v rámci volitelných předmětů. Jako druhý cizí jazyk je žákům nabízen německý, ruský a španělský jazyk. Žáci 8. ročníku v rámci povinného předmětu posilují svou finanční gramotnost. Komunikaci žáků napomáhá rozvíjet čtenářská gramotnost a dramatická výchova.

Zaměření školy umožňuje skvělé vybavení školy a kvalifikovaný pedagogický sbor, který se neustále vzdělává v nových trendech metod a forem práce.

Celý dokument je k nahlédnutí v ředitelně školy

Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 4/2024

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení