Boženy Němcové 2
Elektronická žákovská knížka

logo_edupage

Náš svět technologií

Letní kurz angličtiny v severní Anglii – léto 2024

Schránka důvěry

Pokud máte nějaký problém nebo chcete na něco upozornit písemnou formou, můžete využít schránku důvěry.

Ta se nachází v přízemí budovy školy (směrem do jídelny).

Nebo napište na školní email důvěry: duvernaschranka@zsbnopava.cz

Klub rodičů

Informace o tématech a termínech Klubů rodičů: zde

Učebna pod širým nebem

Učebna pod širým nebem

Zasazená lípa ke 100. výročí vzniku ČSR

Náš strom svobody, který jsme zasadili dne 31. 10. 2018 roste již:

strom
Žákovský parlament

Plán tvorby ŠVP
 
Kroky zavádění RVP ZV a plán tvorby ŠVP  2004/2005 – červen 2007
 Období  Krok  Aktivita  Termín
Zodpovídá
9 – 12 / 2004 Pochopit kontext reformy, analyzovat vzdělávací potřeby učitelů Vytvořit plán DVPP na další roky

Stálá práce se zpětnou vazbou z DVPP

IX.04
vedení školy + PP
1 – 6 / 2005 Získat základní informace o RVP, Manuálu tvorby ŠVP, Bílé knize, školském zákonu Seznámení PP s dokumenty,informace rodičům, nutnost spolupráce s MMO,… diskuze 1. pol. 2005
 
Mgr. Ivana Lexová
+ PP
9 – 12 / 2005

září       

Sjednotit se nad otázkou Motivace, argumentace, 1. 9. 2005 6:00
,,Proč tvořit ŠVP“ samostudium Mgr. T.Honajzerová
Pochopit obsah a základní pojmy z RVP DVPP Koordinátor + Mgr. M.Hulvová
SWOT analýza školy   Mgr. Ivana Lexová
Formulace profilace školy NIDV Koordinátor Mgr. Kristiník
DVPP Sborovna
říjen

listopad

Definovat role – ředitele, hlavního koordinátora, týmových koordinátorů, Seminář, diskuze 2.11.2005
sboru – týmy    
Sestavit harmonogram činností
Motivace sboru – nutnost změn
Postupné návštěvy pilotních škol Mgr. Jarmila Drtilová
( ZŠ Kosmonautů Ostrava, Mgr. Ivana Lexová
ZŠ Táborská Praha,
ZŠ Malíka Chrudim )
listopad Zavést komunikační nástroje Aktivity – Skup.práce 11.11.2005
Týmová práce Paměť  
Sladit společný slovník Proměny doby,  
Zopakovat pojem klíčové kompetence, jak na ně EUR Mgr. Ivana Lexová
Cíle ZV Dopis prvňáčkovi
Jaký má být absolvent naší školy KK, CZV
Vých. a vzděl. strategie
listopad Zmapovat, jak pracujeme se zpětnou vazbou dnes Teorie + aktivity – týmy 30. 11. 2005
SMARTování Hodnocení x Evaluace  
Bloomova taxonomie Práce s Bloomovou taxonomií na příkladech Mgr. Ivana Lexová
Způsoby hodnocení
 
prosinec Seznámení s další částí RVP Samostudium 12/2005/06
a Manuálu ŠVP Diskuse v týmech samostudium
  všichni PP
1 – 6 / 2006 Porozumět obsahu průřezových témat Skupinová práce – rozpracování PT pro 1. a 2. stupeň podle výběru 4. 1. 2006
leden Anylýza, jak s nimi pracujeme dnes Školská rada – seznámení s reformou Mgr. Ivana Lexová
Pravidla začlenění PT do výuky Editor ŠVP ano/ne ?  
+ Mgr. Iveta Jelenová
únor Průběžné návraty, diskuse, změny Diskuse v týmech podle dohody
Výstupy předmětů, učivo týmoví koordinátoři
 
březen Simulace tvorby ŠVP Skupinová práce – změna složení skupin výjezdní školení
Posoudit vhodnost obsahu a způsobu výuky na škole Práce s ukázkami tabulek všichni PP
Nástroje a způsob autoevaluace školy,kritéria hodnocení Práce s Manuálem ŠVP Kamzík
Zpracovat ukázku rozpracování KK, průřezových témat Informace PP, kterých chyb se vyvarovat  
Vytvořit pracovní verzi školního učebního plánu Vytvoření motivačního názvu ŠVP 3.3 . – 5. 3. 2006
Stanovit výchovné a vzdělávací strategie na úrovni vyuč. předmětů  
  Mgr. Ivana Lexová
   
duben Charakterizovat jednotlivé vyučovací předměty Diskuze v pracovních týmech – návrh pro vedení školy a rodiče – ŠR podle dohody
Vymezit, jak škola zabezpečí výuku žáků s SVP   týmoví koordinátoři
Prezentovat konečnou verzi školního učebního plánu Zpracování vedením školy  
   
  Mgr. Jarmila Drtilová
květen

červen

Přiřadit očekávané výstupy k předmětům a rozpracovat je do ročníků Rozdělení v předmětových týmech upřesnění podle chodu předchozího plánu
Rozpracovat učivo a zařadit tematické okruhy PT do vzdělávacího obsahu příslušných předmětů včetně mezipředmětových souvislostí Stálá konzultace a spolupráce s koordinátory  
Pracovní verze  
Diskuze všichni PP
Zadání úkolů a domluvy konzultací v průběhu prázdnin
9 – 12 / 2006

září

Ověření dílčích částí ŠVP Společná schůzka PP konec září
Co se mi dařilo, s čím byly problémy, s čím potřebuji poradit ,… Mgr. Ivana Lexová
  Mgr.M.Hulvová
+ Mgr.T.Honajzerová
říjen   Diskuze konec října
Sladit pracovní verzi ŠVP Rozdělení úkolů souvisejících s formálním zpracováním  
    Mgr.Jarmila Drtilová
  Školení sborovny Mgr. Ivana Lexová
Projekt – Čeladná  
KROKY K DĚTEM PhDr.Jan Svoboda
 
listopad

prosinec

I.07

Formálně zpracovat pracovní verzi ŠVP Práce s PC, programem do konce ledna 2007
  VŠICHNI PP
Čtením a psaním ke kritickému myšlení Mgr. Ivana Lexová
Školení sborovny
Mgr.Barbora Kynclová
2 – 3 /2007

únor

březen

Prezentace pracovní verze ŠVP Zhodnocení úsilí celého pedagogického sboru po jarních prázdninách
Nutnost změny pracovního názvu ŠVP Diskuze nad neustálou nutností aktualizací ŠVP  
Mgr. Jarmila Drtilová
Mgr. Ivana Lexová
duben,

květen

2007

Kontrola pracovní verze ŠVP Učitelé informatiky – vložit ŠVP do šablony Mgr. Ivana Lexová
  Promýšlet vhodnější název vyplývající ze změn Mgr. Jana Salamonová
Kontroly začlenění PT a mezipředmětových vztahů Mgr.Kristina Musilová
týmové koordinátorky
VI.07   Seznámení s novým názvem Otevřít oči, ukázat cestu. Mgr. Ivana Lexová
Prezentace finální podoby ŠVP    
  Vložení jednotlivých částí do šablon 30. 6. 2007 předložení ŠVP školské radě ke schválení
VIII.07 Máme vlastní ŠVP !!!! Rozdělení kompetencí a termínů projektů ŠVP Úvodní porada
 
Mgr. Ivana Lexová
Některé použité zkratky : PP – pedagog. pracovníci; KK – klíčové kompetence; CZV – cíle základního vzdělávání;
PT – průřezová témata; SVP – speciální výukové potřeby; ŠVP – školní vzdělávací program; RVP ZV – rámcový
vzdělávací program pro základní vzdělávání; DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků
Plán školních akcí
Školní časopis „Podlavičník“ – 4/2024

Rychlý kontakt

Základní škola Opava,

Boženy Němcové 2 –

příspěvková organizace


IČ: 70999180

Adresa: Boženy Němcové 2,
746 01 Opava

Mobil ŠD: +420 734 170 639

Mobil školy: +420 731 194 786

Email: skola@zsbnopava.cz

Ocenění naší školy

logo-Eticka-skola

Zkoumavé čtení